Практичні рекомендації щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для коректного визначення фінансового результату

Поділитись:
  • НП(с)БО 7 «Основні засоби»: багатокомпонентний облік, ліквідаційна вартість, методи нарахування амортизації, корисний строк використання, ремонти та поліпшення. Практичні приклади.
  • НП(с)БО 9 «Запаси»: формування первісної вартості, методи оцінки вибуття запасів, уцінка, списання.
  • НП(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість»: поточна та довгострокова заборгованість, резерв сумнівних боргів, теперішня вартість, сумнівний борг та безнадійна заборгованість.
  • НП(с)БО 11 «Зобов’язання»: відображення поточних та довгострокових зобов’язань. Створення забезпечень. Типові помилки.
  • НП(с)БО 12 «Фінансові інвестиції»: оцінка інвестицій на дату балансу і вплив на доходи (витрати).
  • НП(с)БО 31 «Фінансові витрати»: визначення інвестиційного активу. Умови при яких   фінансові витрати капіталізуються, а не відносяться до витрат.
  • НП(с)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»: визначення інвестиційної нерухомості. Амортизувати чи не амортизувати інвестиційну нерухомість.
  • НП(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»: відображення операцій в іноземній валюті. Розрахунок курсових різниць. Операційні та неопераційні курсові різниці. Вплив на фінансовий результат та на суму додаткового  капіталу.
  • НП(с)БО 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах»: виправлення помилок поточного року та попередніх років. Термін  виправлення помилок. Приклади.
Людмила Тимофеєва
Лектор: Людмила Тимофеєва

Сертифікований аудитор, консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку. Лектор бухгалтерських семінарів з 2000 року. Спікер клубу бухгалтерів м. Києва. Автор статей у бухгалтерських виданнях.